Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności - AKCEPTUJĘ
+48 509 465 074 akbit@akbit.pl

Nota prawna

Nota prawna

Na stronie tej określone zostały wszelkie zastrzeżenia prawne obowiązujące każdego internautę, który odwiedza nasza stronę internetową (dalej „Użytkownik”). Odwiedzenie strony jest równoznaczne z akceptacją wszystkich, bez wyjątków, zastrzeżeń prawnych.


Prosimy wiec o uważne zapoznanie się z niniejszymi zastrzeżeniami prawnymi. Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji zastrzeżeń prawnych, zaś Państwo, jako Użytkownicy naszej strony internetowej obowiązani jesteście do sprawdzania wprowadzonych zmian.

Korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej po wprowadzeniu zmian w zastrzeżeniach prawnych, traktowane będzie jako wyrażenie przez Państwa zgody na ich treść.
Nr wersji-1b
Data rozpoczęcia obowiązywania - 5 maja 2019r.
Data ostatniej zmiany - 31 sierpnia 2022r.

1. Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem tej strony internetowej jest AKBIT z siedziba w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10 (dalej zwana „AKBIT”). Prezentacja strony oraz każdy jej element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się na stronie www.akbit.pl (dalej zwanej „Strona”), są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do AKBIT.
Nazwy produktów AKBIT, zamieszczone na Stronie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi, i jakiekolwiek ich wykorzystanie może odbywać się jedynie za pisemna zgodą AKBIT. Wszystkie użyte na niniejszej Stronie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu Państwa do Strony nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.
Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej Stronie przysługują niepodzielnie AKBIT. Bez uprzedniej pisemnej zgody AKBIT żaden element Strony nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku.
Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.
Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
Przystępując do korzystania ze Strony panosza Państwo całkowita odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.
Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony musi znaleźć się następująca informacja: "PRAWA AUTORSKIE© AKBIT. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”.
Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane.
AKBIT zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze sadowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.

2. Charakter informacji

Strona może oferować odwiedzającym opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Strony lub fragmenty artykułów prasowych. Informacje takie przedstawiają wyłącznie opinie wypowiadających się ekspertów lub cytowanych pism i nie muszą być zgodne z opiniami AKBIT. Za swoje opinie wypowiadający się eksperci nie otrzymują od AKBIT żadnego wynagrodzenia. Nie są oni również pracownikami AKBIT. AKBIT nie ponosi odpowiedzialności za to, czy informacje i opinie zawarte w tych częściach Strony są prawidłowe i wyczerpujące. Opinie ekspertów prezentują ich osobiste przekonania i nigdy nie powinny być traktowane jako opinie AKBIT. AKBIT nie ponosi również za nie żadnej odpowiedzialności.

3. Linki do stron zewnętrznych.
Zasady Korzystania ze Strony

Odpowiedzialność AKBIT w żadnym razie nie obejmuje innych stron i witryn internetowych, do których linki znajdują się na Stronie. Są one całkowicie niezależne od AKBIT, i o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez AKBIT. AKBIT nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, ze AKBIT w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy tez popiera możliwości jej wykorzystania. Łącza się Państwo ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko. Po przejściu na inna stronę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi na nowej stronie. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszej Stronie.
Zewnętrzne strony internetowe mogą zawierać linki do Strony. Takie linki nie mogą być zakładane bez uprzedniej wyraźnej zgody AKBIT. AKBIT w żadnej sytuacji nie odpowiada za awarie takich stron oraz nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza ich zawartości ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, za umieszczone na nich reklamy, produkty czy inne elementy dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.
Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które maja na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownikowi Strony, zabrania się rozpowszechniania materiałów:
* zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny sposób kontrowersyjne, włączając w to publikowanie informacji prywatnych;
* zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
* zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy, o wymowie zastraszającej, propagujące nienawiść;
* naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia, naruszających prawa autorskie;
* zawierających treści stanowiące formę karalnego przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prawa prywatne, jak i zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególnie hakerstwa, crackingu lub phreackingu;
* zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy", bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
* zawierających treści erotyczne, o naturze lubieżnej lub nieprzyzwoitej, jak również naruszających prawo. Użytkownik ma obowiązek podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Strony jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym programem. Zakazane jest dokonywanie zmian, uszkadzanie lub zniekształcanie Strony, lub dodawanie jakichkolwiek nieautoryzowanych materiałów do Strony.

4. Dane osobowe i inne informacje

4. 1 AKBIT nie udostępni osobom trzecim danych osobowych przekazanych jej przez Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej
Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem przez Państwa ze Strony jest firma AKBIT z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 10.
Udostępnione przez Państwa dane osobowe zbierane są i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania. Nie wykorzystujemy danych osobowych oraz informacji kontaktowych do innych celów niż wskazany w zdaniu poprzednim oraz nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Wszystkie gromadzone dane osobowe udostępniane są przez Państwa dobrowolnie.

Udostępniając swoje dane osobowe, macie Państwo prawo do ich kontroli, poprawiania oraz uaktualniania, a także usuwania. Celem zapobieżenia pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, udostępnia się następujące środki techniczne:
* dostęp poprzez sieć do serwera zarządzania zawartością witryny (ang. CMS) jest zabezpieczony za pomocą firewall'a
* dostęp do serwera zarządzania zawartością witryny możliwy jest tylko dla autoryzowanych użytkowników i ze zidentyfikowanych komputerów w sieci
* na serwerach udostępniających witrynę (ang. Web servers) nie są gromadzone ani przechowywane dane osobowe
4.2 Strona nie jest przeznaczona do przyjmowania od użytkowników informacji poufnych.
Dlatego też, z wyjątkiem danych osobowych, o których mowa w pkt. 4.1 powyżej, wszelkie informacje bez względu na ich formę – dokumenty, dane, grafika, pytania, sugestie, pomysły, komentarze uwagi czy inne – przekazywane AKBIT za pośrednictwem Strony nie będą w żadnym razie traktowane jako poufne. Przez sam fakt przekazania ich AKBIT przez Użytkownika, AKBIT nabywa nieodpłatne prawo ich wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania i przekazywania bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez AKBIT w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, marketingu.

5. Ograniczenie odpowiedzialności

AKBIT dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na Stronie były prawdziwe i aktualne. AKBIT zastrzega sobie prawo wprowadzania poprawek w każdej chwili i bez uprzedzenia. Jednakże AKBIT nie może zagwarantować, że informacje udostępnione na Stronie będą dokładne, precyzyjne, aktualne i wyczerpujące.
Dlatego też, z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu AKBIT, AKBIT zwolniona jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu:
* wszelkich nieprecyzyjnych, niedokładnych lub niepełnych informacji umieszczonych na Stronie,
* wszelkich szkód będących wynikiem złośliwych działań osób trzecich, które dokonały zmiany informacji lub elementów dostępnych na Stronie
* oraz ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencje, choćby nawet AKBIT była świadoma możliwości powstania takich szkód z powodu:
* wejścia lub niemożliwości wejścia na Stronę,
* użytkowania Strony, również z powodu wszelkich zniszczeń i wirusów, które mogłyby zainfekować wyposażenie informatyczne Użytkownika lub każde inne dobro i/lub
* zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony.
AKBIT nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje zamieszczone na Stronie bez jej zgody lub przez nią nieopracowywane.

6. Dostępność strony internetowej

Użytkownik uznaje:
* że nie ma technicznej możliwości przygotowania Strony wolnej od jakichkolwiek błędów i że nie można tego wymagać od AKBIT,
* że błędy mogą powodować czasową niedostępność Strony oraz
* że na funkcjonowanie Strony mogą mieć wpływ wydarzenia i/lub przyczyny niezależne od AKBIT, takie jak łącza przesyłowe i komunikacyjne pomiędzy użytkownikiem a AKBIT oraz pomiędzy AKBIT a innymi sieciami.
AKBIT i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdej chwili przenieść lub wyłączyć, czasowo lub na stałe, całość lub część Strony w celu przeprowadzenia konserwacji i/lub usprawnienia i/lub wprowadzenia zmian na Stronie.
AKBIT nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie modyfikacje, zawieszenia czy wyłączenia Strony.

7. Informacje o produktach

Informacje zawarte na Stronie oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez AKBIT. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez AKBIT. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

8. Prawo właściwe

* Niniejsza Strona jest prowadzona przez podmiot polski, korzystanie ze Strony podlega prawu polskiemu.
* We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
* Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze Strony, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
* Wszelkie ewentualne spory dotyczące Strony będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.

9. Informacje prawne

9.1 Właściciel Strony
AKBIT, z siedzibą: 
ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa

Kontakt

ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, Polska

akbit@akbit.pl

+48 509 465 074

© AKBIT 2003 - 2024 | Polityka Prywatności | Nota prawna