Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności - AKCEPTUJĘ
+48 509 465 074 akbit@akbit.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W trosce o Państwa bezpieczeństwo AKBIT poniżej przedstawia Politykę bezpieczeństwa danych osobowych. AKBIT zgodnie z europejskimi przepisami jest administratorem danych osobowych.

Nr wersji-1a
Data rozpoczęcia obowiązywania - 25 maja 2018
Data ostatniej zmiany - 31 sierpnia 2021r

1. WSTĘP
1.a Czego dotyczy Polityka Prywatności?
W trosce o Państwa bezpieczeństwo AKBIT poniżej przedstawia Politykę bezpieczeństwa danych osobowych. AKBIT zgodnie z europejskimi przepisami jest administratorem danych osobowych.

Polityka prywatności dzieli się na trzy części:

część 1– informacje wstępne;
część 2 – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
część 3 – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;

1.b Kontakt z nami
Możesz się skontaktować z AKBIT za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:
Kontakt Email: ado@akbit.pl
Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście - AKBIT, ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa , z dopiskiem "Administrator Danych Osobowych"

1.c Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Dane osobowe: Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Osoba możliwa do zidentyfikowania: Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
Przetwarzanie danych osobowych: Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
Administrator danych osobowych: Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

1.d Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez AKBIT – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO. Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne AKBIT związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

2. TWOJE DANE OSOBOWE

2.a Kto jest administratorem Twoich danych?

AKBIT z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 10, (kod pocztowy 02-677) jest administratorem Twoich danych osobowych.

2.b Jakie dane są przetwarzane?

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez AKBIT należą m.in.:
dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, nazwa firmy firma, zajmowane stanowisko, nazwa firmy pracodawcy, NIP, adres korespondencyjny.

2.c W jakich celach i na jakich podstawach Twoje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], tj.w oparciu obowiązki prawne. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. Kodeksu cywilnego, roszczenia gwarancyjne, informowanie instytucji państwowych). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Dane osobowe przetwarzane przez AKBIT służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia regularnych działań biznesowych, stanowiących przedmiot działalności AKBIT. Prowadzone działania przez AKBIT składają się między innymi z: przesyłania ofert handlowych, wsparcie przedsprzedażne i posprzedażowego, kontakt w celu wykonania umowy na dostawę sprzętu, oprogramowania lub realizację usługi, marketing własny, udostępnianie danych podmiotom trzecim w celu realizacji umów, dochodzenie i egzekucja roszczeń, dostarczanie wiedzy technicznej i biznesowej, realizacja umów gwarancyjnych.

2.d Jak długo są przechowywane Twoje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:
Wykonanie umowy - Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż: do czasu usunięcia Konta lub rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń. Obowiązki prawne AKBIT - W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres. Uzasadniony prawnie interes AKBIT - Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

2.e Gdzie są przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. AKBIT wdrożył odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2.f Komu są udostępniane Twoje dane?

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim następuje wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym uzyskania cen specjalnych, wsparcia posprzedażowego, realizacji gwarancji, zapewnienia aktualizacji i odnowień.
AKBIT może, przez inne czynniki o charakterze ekonomicznym, technicznym lub prawnym do udostępnienia danych osobowych swoim dostawcom, w celu: uzyskania specjalnego rabatu, procesowania zamówienia, weryfikacji danych osobowych w systemach kontroli obrotu producentów, tzw. Export Control, aktywacji produktu lub usługi (np. serwisowej) u producenta, realizacji wsparcia posprzedażowego, weryfikacji danych osobowych w swoich systemach kontroli obrotu, tzw. WSK. Dodatkowo AKBIT przetwarza dane osobowe, w celu: realizacji usług zdalnej konfiguracji i wsparcia technicznego, zdalnej diagnostyki produktu na życzenie nabywcy, w celu weryfikacji jego roszczeń gwarancyjnych, w celu zabezpieczenia przed narażaniem go na zbędne koszty w przypadku zgłaszania niezasadnego roszczenia realizacji usług gwarancyjnych.

2.g Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

3 TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Przysługują Państwu określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej.

3.a Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania. Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.

3.b Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do AKBIT z pytaniami dotyczącymi:


3.c Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

prawo do sprostowania danych Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie AKBIT odpowiedniego oświadczenia.
prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:
kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności; „Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że AKBIT będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).
prawo do przenoszenia danych Masz prawo do żądania od AKBIT wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od AKBIT przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane: na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów AKBIT; oraz w sposób zautomatyzowany.
prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:
Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych AKBIT (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub innymi przepisami prawa).

3.d Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Warunki korzystania z witryny.

Właściciel serwisu.

Właścicielem i dysponentem tej strony internetowej jest AKBIT z siedziba w Warszawie przy ul. Cybernetyki 10. Prezentacja strony oraz każdy jej element, w tym marki, loga i nazwy domen, które pojawiają się na stronie www.akbit.pl, są chronione obowiązującym prawem o ochronie własności intelektualnej i należą do AKBIT lub tez AKBIT jest upoważniona do ich użytkowania czy prezentowania.

Informacje zamieszczone w serwisie www.akbit.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do sprzedaży jakichkolwiek produktów czy usług. Informacje zamieszczone w serwisie mogą być zmienione bez uprzedzenia w każdym czasie.


Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu.

Właściciel serwisu akbit.pl dołożył wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. Właściciel serwisu akbit.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z tego serwisu, w tym także bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe karne lub wtórne. Nie ponosimy odpowiedzialności za: informacje, programy, produkty oraz usługi opublikowane na tej stronie, mogące zawierać nieprawidłowości lub błędy typograficzne.

Linki do stron zewnętrznych. Zasady Korzystania ze Strony
Odpowiedzialność AKBIT w żadnym razie nie obejmuje innych stron i witryn internetowych, do których linki znajdują się na Stronie. Są one całkowicie niezależne od AKBIT, i o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez AKBIT. AKBIT nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, materiały i opinie tam zawarte. Ponadto obecność na Stronie linku do strony zewnętrznej nie oznacza w żadnym razie, że AKBIT w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy tez popiera możliwości jej wykorzystania. Łącza się Państwo ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko. Po przejściu na inna stronę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi zawartymi na nowej stronie. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszej Stronie. Zewnętrzne strony internetowe mogą zawierać linki do Strony. Takie linki nie mogą być zakładane bez uprzedniej wyraźnej zgody AKBIT. AKBIT w żadnej sytuacji nie odpowiada za awarie takich stron oraz nie bada, nie kontroluje, nie zatwierdza ich zawartości ani nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość, za umieszczone na nich reklamy, produkty czy inne elementy dostępne na tych stronach lub za ich pośrednictwem.
Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które maja na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
Korzystanie ze Strony polega wyłącznie na podejmowaniu działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Własność intelektualna. Prawa autorskie.

Wszystkie użyte na niniejszej Stronie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu Państwa do Strony nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na Stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków. Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej Stronie przysługują niepodzielnie AKBIT. Bez uprzedniej pisemnej zgody AKBIT żaden element Strony nie może być częściowo ani w całości kopiowany, powielany, modyfikowany, drukowany, zapisywany, zmieniany, przenoszony czy rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.
Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

Przystępując do korzystania ze Strony panosza Państwo całkowita odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, projektu racjonalizatorskiego, wzoru zdobniczego, patentu oraz dóbr osobistych i majątkowych osób trzecich.

Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony musi znaleźć się następująca informacja: "PRAWA AUTORSKIE © 2003 - 2023 AKBIT. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”. Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. AKBIT zastrzega sobie prawo do ścigania na drodze sadowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.


Zmiany warunków i zastrzeżeń.

Właściciel serwisu akbit.pl zastrzega możliwość zmian i modyfikacji powyższych informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania. Właściciel serwisu akbit.pl zachęca do okresowego odwiedzania tej strony celem zapoznania się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.


Niniejsza polityka cookies obejmuje wszystkie platformy i typy urządzeń. W przypadku różnych systemów operacyjnych lub platform zakres zbieranych plików cookies może się różnić.
Pliki cookies stosowane w serwisach AKBIT nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów AKBIT bądź indywidualne osoby. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

1. Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. W związku z powyższym strona internetowa nie ma dostępu do innych plików użytkownika znajdujących się na komputerze.


Celem zastosowania plików cookies jest m.in.


a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu po zalogowaniu,  dzięki czemu nie ma konieczności logowania się na  każdej podstronie osobno,

b) wykonanie konkretnych akcji jak np. złożenie zamówienia


2. W ramach Serwisu akbit.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


a) cookies „Google Analytics”  – statystyki dla witryny,

b) cookies w celu oznaczenia, że zaakceptowano politykę cookies,


3.  Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych stron internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Zalecamy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady obowiązujące w tych serwisach.


Aby zmienić ustawienia cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Informację na temat konfiguracji oprogramowania można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla stosowanego oprogramowania lub poprzez kontakt z jego dostawcą. Użytkownik może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych AKBIT. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Opis blokowania lub ograniczenia plików cookies w przykładowych przeglądarkach:

Firefox - Link do instrukcji zarządzania plikami cookies: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome -Link do instrukcji zarządzania plikami cookies: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&ref_topic=3421433
Microsoft - Link do instrukcji zarządzania plikami cookies: http://support2.microsoft.com/kb/278835/pl
Safari - Link do instrukcji zarządzania plikami cookies: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Kontakt

ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa, Polska

akbit@akbit.pl

+48 509 465 074

© AKBIT 2003 - 2024 | Polityka Prywatności | Nota prawna